Pravidla kampaně Spolana lidem

1. Kampaň 

V rámci kampaně Spolana lidem si obyvatelé města Neratovice zvolí k realizaci jeden projekt ze tří nabízených možností. Vítězný projekt bude následně realizován městem Neratovice z finančního daru skupiny ORLEN Unipetrol.

2. Pořadatel

Pořadatelem kampaně je společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČ 27597075, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ: 43670 (dále jen „pořadatel“) a SPOLANA s.r.o., IČ 45147787 se sídlem ulice Práce 657, Neratovice, PSČ: 277 11.

3. Podmínky kampaně

Bližší informace ke kampani je možné nalézt na webových stránkách www.spolanalidem.cz.

4. Pojmenování 

Pojmenování kampaně "Spolana lidem“ je oprávněn užívat pouze pořadatel.

5. Pravidla hlasování

Hlasování o návrzích bude probíhat buď elektronicky na webových stránkách www.spolanalidem.cz nebo vyplněním hlasovacích lístků a jejich vhozením do speciálních schránek s vizuálem kampaně, které jsou umístěny ve městě Neratovice (9 ks) na veřejných místech a v prostorách veřejně přístupných institucí. 

Hlasování bude zahájeno dne 11. 4. 2023 a bude probíhat do 12. 5. 2023.

Každý hlasující má k dispozici pouze jeden hlas. Bez vyplnění požadovaných informací na tištěném hlasovacím lístku je hlas neplatný. 

Konečný součet hlasů po skončení hlasování určí projekt vybraný k realizaci. Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 31. 5. 2023 na webových stránkách kampaně. 

6. Vyloučení odpovědnosti za škody 

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické poruchy a výpadky mající vliv na funkčnost internetových sítí a s tím související nedoručení příslušného hlasu. 

7. Osobní údaje

Podrobné informace o zpracování osobních údajů souvisejících s kampaní jsou dostupné na webových stránkách kampaně.

8. Všeobecné podmínky 

Účastí v hlasování vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly hlasování a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel není vůči účastníkům kampaně nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany pořadatele.

Pořadatel je oprávněn kampaň předčasně ukončit. 

Odpovědnost za realizaci vítězného projektu přebírá město Neratovice.